Wirtualne Lasy
Wirtualne Lasy
Forum dyskusyjne dla ludzi interesuj�cych si� lasem. Forum zosta�o uruchomione w dniu 3 czerwca 2006 roku. Przy portalu www.lasy.pl dzia�a r�wnie� lista dyskusyjna. Zapraszamy<
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

nowe rozporzadzenie o wykupie mieszkan
Idź do strony 1, 2, 3  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualne Lasy Strona Główna -> Hyde Park
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
jasiek
X


Dołączył: 09 Cze 2006
Posty: 10
Skąd: z Krakowa

PostWysłany: Pią, 09 Cze 2006, 16:10    Temat postu: nowe rozporzadzenie o wykupie mieszkan Odpowiedz z cytatem

Projekt z dnia 16 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia ....................................................... 2006 r.

w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym
pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny
oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań,
a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego

Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z
2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399, Nr 175, poz. 1460 i Nr
175, poz. 1462) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 28 września 1991 r. o lasach, przysługuje pracownikowi Lasów Państwowych
zaliczanemu do Służby Leśnej, zatrudnionemu na stanowisku leśniczego,
podleśniczego, strażnika leśnego albo gajowego, zwanemu dalej
„pracownikiem”.
2. Przez bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć
położony na terenie nadleśnictwa, w którym pracownik jest zatrudniony, lokal
mieszkalny w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym albo osadę leśną, za
których używanie pracownik nie wnosi opłat czynszowych.

§ 2. 1. Równoważnik pieniężny, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach, zwany dalej „równoważnikiem pieniężnym”, wynosi 20%
minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz.1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),
obowiązującego w danym roku.
2. Równoważnik pieniężny jest wypłacany miesięcznie, łącznie z
wynagrodzeniem, w miejscu wykonywania pracy.

§ 3. Członkami rodziny pracownika, których uwzględnia się przy przyznawaniu
bezpłatnego mieszkania, są pozostający z pracownikiem we wspólnym
gospodarstwie domowym:
1) małżonek;
2) dzieci (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie
w ramach rodziny zastępczej), pozostające na wyłącznym utrzymaniu
pracownika, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie wieku 25 lat;
3) rodzice pracownika i jego małżonka, przy czym za rodziców uważa się również
ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.

§ 4. 1. Bezpłatne mieszkanie przyznaje się według norm zaludnienia:
1) dla jednego pracownika – dwie normy zaludnienia;
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
2) dla pracownika posiadającego członków rodziny, o których mowa w § 3, - po
jednej normie zaludnienia dla pracownika i każdego członka jego rodziny.
2. Normę zaludnienia podwyższa się o jedną w przypadku osoby
niepełnosprawnej uprawnionej do zamieszkiwania w bezpłatnym mieszkaniu.
3. Norma zaludnienia wynosi od 10 do 12 m2 powierzchni mieszkalnej.

§ 5. Uprawnienie do bezpłatnego mieszkania obejmuje prawo do bezpłatnego
używania przynależnych do niego pomieszczeń i budynków gospodarczych.

§ 6. Osada leśna Lasów Państwowych przyznawana pracownikowi przysługuje
mu w całości, bez względu na jego stan rodzinny.

§ 7. Jeżeli uprawnienie do bezpłatnego mieszkania przysługuje dwu lub więcej
pracownikom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, przyznaje się
im jedno bezpłatne mieszkanie, albo jeden równoważnik pieniężny.

§ 8. Jeżeli pracownik odmówił przyjęcia bezpłatnego mieszkania
odpowiadającego przysługującym mu normom zaludnienia i znajdującego się w
należytym stanie technicznym i sanitarnym, równoważnik pieniężny nie przysługuje
mu. Nie dotyczy to przypadków, gdy pracownik zamieszkuje we własnym
mieszkaniu.

§ 9. Bezpłatne mieszkanie przyznaje się po uprzednim złożeniu przez
pracownika oświadczenia zawierającego:
1) nazwisko i imię pracownika;
2) miejsce i datę zatrudnienia na stanowisku uprawniającym do bezpłatnego
mieszkania;
3) ilość i stopień pokrewieństwa osób, o których mowa w § 3.

§ 10. 1. Bezpłatne mieszkanie przyznaje się na podstawie umowy zawieranej
przez pracownika z nadleśniczym.
2. W umowie, o której mowa w ust. 1, ustala się w szczególności:
1) szczegółowe warunki korzystania z bezpłatnego mieszkania;
2) termin i sposób zwolnienia bezpłatnego mieszkania, nie dłuższy niż 3 miesiące
od dnia ustania zatrudnienia na stanowisku uprawniającym do bezpłatnego
mieszkania;
3) termin i sposób zwolnienia bezpłatnego mieszkania nie dłuższy niż 6 miesięcy
od dnia ustania zatrudnienia na stanowisku uprawniającym do bezpłatnego
mieszkania w związku z przejściem na emeryturę lub rentę;
4) prawa i obowiązki stron w zakresie eksploatacji bezpłatnego mieszkania,
modernizacji, napraw i remontów oraz opłat eksploatacyjnych.

§ 11. 1. Przed wydaniem pracownikowi bezpłatnego mieszkania sporządza się
protokół, który określa stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim
instalacji i urządzeń.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę rozliczeń przy
zwolnieniu bezpłatnego mieszkania.


§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA


UZASADNIENIE

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia stanowisk w Służbie
Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie
albo równoważnik pieniężny oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych
mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego stanowić będzie
wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz. 435, z późn. zm.).
Dotychczas sprawy te regulowały przepisy wewnętrzne Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Zgodnie z nimi prawo do bezpłatnego
mieszkania przysługiwało pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, głównego księgowego, inżyniera nadzoru,
leśniczego, podleśniczego, strażnika leśnego i gajowego. Przepisy projektowanego
rozporządzenia ograniczają liczbę stanowisk, o których mowa, do leśniczego,
podleśniczego, gajowego i strażnika leśnego. Taka zmiana oznacza, że zmniejszy
się liczba mieszkań tego typu z 14 tys. do 11 tys. Lasy Państwowe zaoszczędzą w
związku z tym kwotę ok. 6 mln zł rocznie.
W przypadku równoważnika pieniężnego dotychczasowe regulacje wskazywały,
że stanowi on równowartość kwoty wynikającej z przemnożenia stawki czynszu
regulowanego, określonego w ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, przez powierzchnię użytkową
przysługującą pracownikowi. Niniejszy projekt odchodzi od tego rozwiązania i ustala
jednakowy równoważnik pieniężny za niekorzystanie z bezpłatnego mieszkania.
Takie rozwiązanie jest uzasadnione stosowaniem w skali całego Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jednakowych kryteriów w przyznawaniu
świadczeń pracowniczych. Spełnia ono również postulaty organizacji związkowych w
tym zakresie.
Regulacja prawna objęta przedmiotowym projektem wykracza poza zakres
regulowany prawem UE i nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr
239, poz.2039, z późn. zm.).


OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Cel wprowadzenia rozporządzenia
Celem wprowadzenia rozporządzenia jest określenie stanowisk w Służbie Leśnej, na
których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo
równoważnik pieniężny.

2. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Projekt oddziałuje na jednostki organizacyjne Lasów Państwowych bezpośrednio
zatrudniające pracowników na stanowiskach leśniczego, podleśniczego, gajowego i
strażnika leśnego - tj. nadleśnictwa Lasów Państwowych, oraz na osoby zatrudnione
na stanowiskach nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, głównego księgowego,
inżyniera nadzoru – które dotychczas posiadały uprawnienia do mieszkań
służbowych i z dniem wejścia w życie rozporządzenia utracą je.

3. Konsultacje społeczne
W ramach konsultacji projekt otrzymają wojewodowie, Komisja Wspólna Rządu i
Samorządu Terytorialnego, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Związek
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretariat Zasobów Naturalnych i
Ochrony Środowiska NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych, Polskie Towarzystwo Leśne, Państwowa Inspekcja Pracy.
Projekt zostanie także umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

4. Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora publicznego
Wskutek zmniejszenia liczby stanowisk pracy, na których zatrudnionym pracownikom
przysługuje bezpłatne mieszkanie, zmniejszy się liczba mieszkań tego typu, co
pozwoli na obniżenie kosztów działalności nadleśnictw będących jednostkami
organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość.

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

8. Wpływ regulacji na ochronę środowiska
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na stan i ochronę
środowiska.
zapraszam do dyskusji


innymi słowy
Góra wykupi a lesnicy dalej na lodzie
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Marian
XX


Dołączył: 13 Cze 2006
Posty: 90
Skąd: PN

PostWysłany: Sro, 14 Cze 2006, 7:11    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Gdyby tak do leśniczówek i podlesniczówek dodać nadleśniczówki? Przy obecnej rotacji nadleśniczych sprawa jest w pełni uzasadniona Cool
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
jasiek
X


Dołączył: 09 Cze 2006
Posty: 10
Skąd: z Krakowa

PostWysłany: Pią, 16 Cze 2006, 12:37    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

no nie tak to widzisz? a ja uważam że to leśniczowie powinni mieć możliwość kupienia czy zawsze w lasach wszelkie łupy musi dzielić między siebie tylko gÓra???????????/
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
sedno
XXX


Dołączył: 08 Lip 2006
Posty: 178
Skąd: południe Polski

PostWysłany: Nie, 09 Lip 2006, 16:17    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Czy to forum dyskusyjne czy forum kontra czy też kto pierwszy rano wstanie ten ma rację? Strzałka
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
tatko
XX


Dołączył: 27 Cze 2006
Posty: 79

PostWysłany: Pon, 10 Lip 2006, 21:22    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

sedno napisał:
Czy to forum dyskusyjne czy forum kontra czy też kto pierwszy rano wstanie ten ma rację? Strzałka

Dlaczego forum kontra? Jest temat i można podyskutować... Kontra to jest na innym forum leśnym. Szalonooki
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
sedno
XXX


Dołączył: 08 Lip 2006
Posty: 178
Skąd: południe Polski

PostWysłany: Pon, 10 Lip 2006, 22:11    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

tatko napisał:
sedno napisał:
Czy to forum dyskusyjne czy forum kontra czy też kto pierwszy rano wstanie ten ma rację? Strzałka

Dlaczego forum kontra? Jest temat i można podyskutować... Kontra to jest na innym forum leśnym. Szalonooki

To przez jaśka.
A bo jednemu jasiek mrugnięcie porozumiewawcze
A które to kontra?
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
tatko
XX


Dołączył: 27 Cze 2006
Posty: 79

PostWysłany: Wto, 11 Lip 2006, 18:02    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

sedno napisał:
tatko napisał:
sedno napisał:
Czy to forum dyskusyjne czy forum kontra czy też kto pierwszy rano wstanie ten ma rację? Strzałka

Dlaczego forum kontra? Jest temat i można podyskutować... Kontra to jest na innym forum leśnym. Szalonooki

To przez jaśka.
A bo jednemu jasiek mrugnięcie porozumiewawcze
A które to kontra?

To pewnie prawy las... uśmiech
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
sedno
XXX


Dołączył: 08 Lip 2006
Posty: 178
Skąd: południe Polski

PostWysłany: Wto, 11 Lip 2006, 21:09    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Nie Szczęśliwy Na pewno w lasach polskich wscieka się.
Rzeczywiście mogło wkurzyc porzadnie to rozporządzenie.
To był projekt.
Czy w LP ZZ już nic nie znaczą?
A wzajemne poszanowanie stron?
Można na tym etapie pismami utłuc projekt.
Skąd w MŚ takie pomysły?
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Marian
XX


Dołączył: 13 Cze 2006
Posty: 90
Skąd: PN

PostWysłany: Sro, 12 Lip 2006, 7:32    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Sedno uważaj! Dotykasz drugiego dna. Ha ha ha!
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
jasiek
X


Dołączył: 09 Cze 2006
Posty: 10
Skąd: z Krakowa

PostWysłany: Sro, 12 Lip 2006, 9:00    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

sedno napisał:
tatko napisał:
sedno napisał:
Czy to forum dyskusyjne czy forum kontra czy też kto pierwszy rano wstanie ten ma rację?

Dlaczego forum kontra? Jest temat i można podyskutować... Kontra to jest na innym forum leśnym.

To przez jaśka.
A bo jednemu jasiek
A które to kontra?a tu co jest pro i nie wolno pisać co sie myśli bo trzeba sie komuś podobac? komu chcecie się podobać? załużcie sobie forum zamknięte i dyskutujcie do woli -tylko chyba nie macie o czym jak widać
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Marian
XX


Dołączył: 13 Cze 2006
Posty: 90
Skąd: PN

PostWysłany: Sro, 12 Lip 2006, 9:20    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Spiritus movens mrugnięcie porozumiewawcze
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
sedno
XXX


Dołączył: 08 Lip 2006
Posty: 178
Skąd: południe Polski

PostWysłany: Czw, 13 Lip 2006, 12:19    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Fiu fiu :shock: szerszeń tu wpadł Szczęśliwy
To z gorąca tak szybuje z forum na forum Ubaw
_________________
Panu Bogu i krajowi służ, a swój chleb jedz.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
diver
X


Dołączył: 14 Lip 2006
Posty: 7

PostWysłany: Pią, 14 Lip 2006, 10:58    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

[w LP ZZ już nic nie znaczą

ZZ LP to klakierzy istniejących układów ,zawsze gotowi na wiernopoddańcze działanie
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Redwald
X


Dołączył: 25 Cze 2006
Posty: 9
Skąd: Las

PostWysłany: Pią, 14 Lip 2006, 14:04    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

diver napisał:
ZZ LP to klakierzy istniejących układów ,zawsze gotowi na wiernopoddańcze działanie

Wątek jest o mieszkaniach a nie o ZZ, ale się z kolegą zgadzam w 100%.
Jakie związki zawodowe, o czym mowa. Na poziomie Nadleśnictwa to się można w nos podrapać. Byłem członkiem do czasu, gdy kazano "przepisać" pismo broniące kolegę, zresztą też członka przed zwolnieniem. Sugestia była tak wymowna, że pismo "przepisano". Od tego czasu powiedziałem sobie dość - nie będę płacił składek na coś co niema nic do powiedzenia.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
jasiek
X


Dołączył: 09 Cze 2006
Posty: 10
Skąd: z Krakowa

PostWysłany: Sob, 15 Lip 2006, 7:25    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

wszystko mozna zmienić ale najpierw trzeba zmienic myślenie!
niektórzy mogą zmienić myślenie tylko po silnym wstrząsie. myśle że czas wstrząsów w lasach nieuchronnie się zbliża. Dzięki Bogu!
wierzę w mądrość ludzi!
a co do związków rzeczywiście nie ma sensu utrzymywać klakierów najwyższy czas rzucić legitymacje związkową.
nawe prawo nakazuje istnienie rad pracowniczych i mądre wybieranie tych rad napewno przyczyni się do zmian.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualne Lasy Strona Główna -> Hyde Park Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony 1, 2, 3  Następny
Strona 1 z 3

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group